Troposfera

Wikipedia, erkin enciklopediya

Troposfera Jer u'stine jaqin jaylasqan hawa qatlami. Onin' jer u'stinnen biyikligi ekvatorda 16-18 km-ge, shekem ken'likde 14-16 km-ge ha'm polyar ken'likde 9-10 km-e jetedi. Troposferanin' jokarg'i bo'legi pasillar boyinsha o'zgeredi. Qisinda pa'seyedi, jazda bolsa konveksiyanin' isjenlesmegi menen aradag'i qatlami joqari keledi. Key jagdaylarda troposferanin' o'zgeriwi keshe-ku'ndizi dawaminda birneshe kilometre shekem bilinedi. Troposfera atmosferanin' en' juka qatlami bolip, bunda onin' massasinin' 80 %-i jaylasqan. 50 %-i 5 km-de, 75 %-i 10 km-de ha'm 95 %-i 20 km araliqda jaylasqan. Troposferada jililiq aylaniwdin', bulutlardin' payda boliwi ha'm igalliqtin' do'remegi uqsag'an hadiyseler ju'zege shig'adi.